Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Việc làm Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư - VietnamWorks

1. Tính năng:
- Tham vấn, giúp việc và chịu bổn phận trước Ban Tổng Giám đốc về Công việc thực hiện và điều hành hoạt động ý tưởnrg và đầu cơ của Tổng Công ty.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Công việc phổ biến
- Tổ chức bộ máy phòng Ý tưởnrg - Đầu cơ bảo đảm thi hành tốt các tác dụng nhiệm vụ của Phòng. Đào tạo, tạo ra nhân viên thuộc hạ quản lý. Chủ trì xây đắp quy chế nhạo, trật tự hướng dẫn nghiệp vụ thích hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng
2.2. Công việc ý tưởnrg
- Công ty điều hành và chấp hành các công việc xây đắp và quản lý chiến lược của Tổng Công ty. Tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc đồ mưu hoạch, mục tiêu đầu tư, đóng chai, buôn bán ngắn hạn, dài hạn.
- Doanh nghiệp kết nạp, soát xét, phân tích, tổng phù hợp kế hoạch của các phòng ban, các Các tổ chức kinh doanh con, Tổ chức kinh doanh thành viên/trực thuộc, đưa ra quan niệm độc lập, trình Phó TGĐ chuyên trách và Ban Tổng Giám đốc phê chuẩn y.
- Đơn vị chung các tiêu chí, ý tưởnrg do Hội đồng quản trị Tổng tổ chức kinh doanh phê duyệt, ban hành đến các phòng ban, các Tổ chức kinh doanh con, Tổ chức kinh doanh thành viên/trực thuộc.
- Doanh nghiệp giám sát, đôn đốc việc thực hiện ý tưởnrg của các bộ phận, các Công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc theo mục tiêu, ý tưởnrg phổ biến, đưa ra các cảnh báo kịp thời khi các bộ phận, các Công ty không đảm bảo kế hoạch, mục tiêu hoạt động, không bảo vệ lợi quyền của Tổng công ti.
- Công ty lập lên tiếng tổng thích hợp về kết quả thi hành mục tiêu, chiến lược phổ biến của Tổng Công ty, phân tích xuất xứ chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả chấp hành tiêu chí trình Ban lãnh đạo công ti. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng ban, các Công ty trong Tổng Công ti.
2.3. Công việc Đầu tư
- Công ty điều hành và thi hành các công việc đánh giá đầu cơ đối với các công trình đầu cơ của Tổng Công ti. Tham vấn cho Ban Chỉ huy đối với các dự án đầu tư.
- Đơn vị phân tách hoạt động buôn bán, đầu tư của các dự án/ công ty do Tổng Tổ chức kinh doanh đầu tư. Đánh giá hiệu quả và có thông báo trình Tổng Giám đốc và Phó TGĐ cáng đáng.
- Đảm đương, điều hành toàn cục danh mục đầu cơ, danh mục của cải của Tổng Công ti
- Tổ chức nghiên cứu, kiếm tìm, buộc phải và thúc đẩy các cơ hội đầu cơ trong và ngoài nước. Xây dựng và đưa ra đề nghị, kiến nghị các mô hình điều hành dự án buôn bán với Ban Giám đốc điều hành.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc, Phó TGĐ chuyên trách trong việc chấp hành các dự án đầu cơ, các thích hợp đồng đã ký kết, cơ cấu danh mục đầu cơ.
- Doanh nghiệp phân tích, đánh giá thị trường, kiếm tìm cơ hội đầu tư cho Tổng tổ chức kinh doanh, chấp hành và đánh giá tính khả thi của các phương án đầu tư.
- Tổ chức phân tích tình hình hoạt động đầu cơ, hoạt động buôn bán của Tổng tổ chức kinh doanh nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động thực hiện thao tác kinh doanh và đầu tư của Tổng công ti, nghiên cứu đưa ra những buộc phải, kiến nghị cụ thể cho từng danh mục đầu cơ theo từng giai đoạn.
- Tổ chức phân tách hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp mà Tổng công ti đã nhập cuộc đầu cơ, góp vốn ..., bình chọn hiệu quả và có báo cáo Tổng Giám đốc và/hoặc Phó TGĐ chuyên trách.
- Chủ trì xây đắp quy nhạo báng, thứ tự chỉ dẫn nghiệp vụ thích hợp với công dụng nhiệm vụ của Phòng.
- Quản lý, theo dõi danh mục đầu cơ của Tổng tổ chức kinh doanh, chấp hành nghiêm túc cách thức thông báo đầu tư theo qui định của Tổng công ty.
2.4. Phối cấu kết chặt chẽ với các Phòng, Ban có liên quan để thực hiện tốt tác dụng nhiệm vụ của phòng.
2.5. Thi hành các nhiệm vụ khác thích hợp với chuyên ngành nghiệp vụ theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

3. Nghĩa vụ và quyền hạn
3.1. Bổn phận:
a. Trách nhiệm đối với Tổng tổ chức kinh doanh:
- Thi hành nghiêm túc nội quy, quy chế giễu, kỷ luật công sức, bình yên công huân và các quy định khác của Tổng công ti.
- Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động SXKD, công nghệ, điều hành, các tài liệu văn bản... cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
- Không được phép làm cho tổn hại uy tín, quyền lợi, ích lợi Tổng công ty dưới bất cứ cách thức nào.
b. Bổn phận đối với công việc:
Bổn phận chung:
- Thi hành bổn phận được giao một phương pháp chân thực, mẫn cán vì ích lợi hợp pháp của Tổng tổ chức kinh doanh theo đúng qui định của Qui định.
- Không kiếm được hối hận lộ, tìm chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất cứ vật chất có giá trị nào khác nhằm thu lợi tư nhân không quang minh chính đại và tổn hại tới Tổng tổ chức kinh doanh.
Trách nhiệm đối với vị trí công việc:
- Bảo đảm doanh nghiệp tốt công tác đầu tư của Tổng tổ chức kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về số liệu công bố và kết quả công tác do mình đảm đương.
- Công bố Ban Tổng Giám đốc kết quả công việc tuần, 04 tuần, quý, báo cáo tổng kết năm của Phòng Đầu cơ.
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc chú ý khắc phục những trở ngại vượt thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng.
- Phối phù hợp với các bộ phận, đơn vị can hệ để giải quyết các công tác nảy sinh.
- Chuẩn bị thực hiện các công tác hợp pháp khi được Ban Tổng Giám đốc phó thác hoặc vận động.
3.2. Quyền hạn
- Có quyền độc lập về chuyên ngành, nghiệp vụ chiến lược, đầu tư.
- Được quyền sắp xếp, sắp xếp phân công công việc cho nhân viên trong phòng thích hợp với đòi hỏi công việc và tài năng trình độ của từng người và tùy từng thời điểm.
- Đề xuất quan điểm, kiến nghị với Ban chỉ đạo Tổng công ty về các điều thuộc phòng gánh vác.
- Được quyền kiến nghị Ban Tổng Giám đốc phương án yếu tố chỉnh vốn và các nguồn lực khác khi quan trọng để đảm bảo yếu tố kiện chấp hành nhiệm vụ Đầu tư của Tổng tổ chức kinh doanh.
- Được quyền đề xuất bố trí bố trí công việc của nhân viên ví như thấy không đáp ứng được yêu cầu.
- Được quyền bắt buộc, đòi hỏi các đơn vị, tư nhân trong Tổng công ty giúp sức hoặc phải chấp hành các nhiệm vụ liên quan đã được pháp luật trong quy dè bỉu, qui định hoặc hệ thống điều hành chất lượng của Tổng công ty.
- Được quyền doanh nghiệp, triệu tập các cuộc họp tổ công tác, lực lượng làm cho việc đối với các tư nhân, công ty trong Tổng công ty phối hợp giải quyết các nhân tố can dự tới ngành nghề công việc do chính mình đảm đang.
- Được quyền đề nghị yếu tố kiện khiến cho việc phục vụ đòi hỏi công việc, buộc phải đánh giá tốt thưởng cho những ý định, cải tiến nhằm phục vụ yêu cầu công việc được tốt hơn.


Xem nhiều hơn: https://123viec.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

dung cu the thao

→ 24hsport.vn là đại lý phân phối các dụng cụ như: Ghe tap ta - Kính bơi giá rẻ Trụ Boxing Bao cát đấm bốc và nhiều dụng cụ thể thao khác với giá tốt nhất thị trường.